Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEDRIJFS-/LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MIHA BODYTEC GMBH

 

§ 1 GELDIGHEID

(1) Deze verkoopvoorwaarden zijn exclusief geldig. Afwijkende of tegenovergestelde voorwaarden worden door ons niet erkend, voor zover wij daarmee niet uitdrukkelijk schriftelijk mee ingestemd hebben.
(2) Deze verkoopvoorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zakelijke overeenkomsten tussen de partijen, en ook indien wij de levering van goederen uitvoeren ondanks dat wij op de hoogte zijn van afwijkende of tegenovergestelde voorwaarden.
(3) Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemingen, rechtspersonen volgens het openbare recht of publiekrechtelijke bijzondere fondsen zoals vermeld in § 310 al. 1 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

 

§ 2 AANBOD, ACCEPTATIE

Voor zover de levering een aanbod in de zin van § 145 BGB inhoudt hebben wij het recht deze binnen een termijn van twee weken aan te nemen.

 

§ 3 PRIJZEN, BETALING

(1) Onze prijzen zijn berekend af fabriek (EXW) Augsburg (Incoterms 2010), exclusief de respectievelijke wettelijke omzetbelasting en de kosten voor verpakking, voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen.
(2) De aankoopprijs dient binnen 10 dagen na factuurdatum netto betaald te zijn. Vanaf de vervaldag wordt rente ter hoogte van 8 procent boven op het respectievelijke basispercentage p.a. berekend. Indien de koper ondanks te laat betalen en ondanks een aanmaning de uitstaande koopprijs niet binnen 15 dagen na verzending van de aanmaning voldoet heeft miha bodytec GmbH het recht van de overeenkomst af te zien en een samengestelde schadevergoeding ter hoogte van 25% van de bestelde waarde te verlangen, waarbij het de klant vrijstaat een lager schadebedrag aan te tonen. Wij behouden ons het recht voor op additionele claims als gevolg van vertraging.

 

§ 4 COMPENSATIE, RETENTIE

De koper heeft alleen dan recht op compensatie voor zover zijn aanspraken onbetwistbaar of rechtsgeldig vastgesteld zijn. De koper heeft alleen het recht op het uitvoeren van retentie op basis van aanspraken als gevolg van dezelfde transactie.

 

§ 5 LEVERING

(1) Levering is afhankelijk van de tijdige en correcte invulling van de verplichtingen van de koper. Het recht om ons te verweren indien de overeenkomst niet wordt uitgevoerd blijft voorbehouden.
(2) Bij een te late acceptatie of andere opzettelijke inbreuk op de medewerkingplicht van de kant van de koper hebben wij het recht op vergoeding van de daaruit ontstane schade, inclusief eventuele meerkosten. Het recht op additionele claims blijft voorbehouden. Het risico op mogelijk verlies of mogelijke beschadiging van de goederen gaat in dit geval vanaf het moment van niet-acceptatie of andere inbreuk op de medewerkingsplicht over op de koper.

 

§ 6 OVERDRACHT VAN RISICO, TRANSPORT

Bij verzending van de goederen op verzoek van de koper gaat het risico van mogelijk verlies of mogelijke beschadiging van de goederen op het moment van verzending over op de koper.

 

§ 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

(1) Tot aan het moment dat alle betalingen zijn voldaan blijven de goederen ons eigendom. Indien de koper inbreuk pleegt op de overeenkomst, inclusief betalingsverzuim, hebben wij het recht de goederen terug te vorderen.
(2) De koper dient de goederen zorgvuldig te behandelen, passend te verzekeren en, voor zover noodzakelijk, te onderhouden.
(3) Voor zover de aankoopprijs nog niet volledig voldaan is dient de koper ons er direct schriftelijk van op de hoogte te brengen indien de goederen met de rechten van derden belast worden of aan andere ingrepen van derden wordt blootgesteld.
(4) Het is de koper toegestaan de goederen onder eigendomsvoorbehoud door te verkopen in het normale zakelijke verkeer. In dit geval staat hij echter nu reeds alle vorderingen als gevolg van een dergelijke wederverkoop aan ons af, of deze nu voor of na een eventuele verwerking van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen plaatsvindt. Ondanks onze bevoegdheid om de vordering zelf in te trekken blijft de koper ook na afstand gemachtigd de vordering in te trekken. In dit verband verplichten wij ons de vordering niet in te trekken zolang en voor zover

 de koper zijn betalingsverplichtingen nakomt, geen aanvraag tot insolventieverklaring of soortgelijke activiteiten heeft ingediend en niet in surseance van betaling verkeert.
(5) Voor zover de bovengenoemde aandelen de veilig te stellen vorderingen met meer dan 10% overtreffen zijn wij verplicht de aandelen naar onze keuze op aanvraag van de koper vrij te geven.

 

§ 8 INTRODUCTIE EN INGEBRUIKNEMING

De goederen mogen alleen na introductie, dus na de passende instructie over het correcte gebruik van de goederen en hun werking, en met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften in gebruik genomen worden.

 

§ 9 GARANTIE, VRIJWARING, SLIJTAGE

(1) Voorwaarde voor elk recht op vrijwaring van de koper is het op correcte wijze voldoen aan alle volgens § 377 HGB vereiste plichten van onderzoek en melding van defecten.
(2) Voor het elektrostimulatietoestel miha bodytec garandeert miha bodytec tegenover directe contractpartners dat de goederen voor een periode van twee jaar na levering vrij van defecten zullen zijn. De garantie geldt alleen voor directe contractpartners van miha bodytec GmbH en is niet gebonden aan het apparaat. De garantie vervalt dus bij doorverkoop van het toestel. Bovendien vervalt de garantie bij onjuiste behandeling, foutieve montage en mechanische beschadiging (uitoefenen van kracht op het toestel). Als de garantie vervalt, gelden uitsluitend de vrijwaringsrechten in de volgende par. 5-7.
(3) Indien zich een garantiegeval voordoet in de garantieperiode van 2 jaar zal miha bodytec GmbH het defecte toestel vervangen. Onderdelen die geen deel uitmaakten van de oorspronkelijke levering vallen niet onder deze garantie.
(4) miha bodytec biedt geen garantie over toebehoren. De in de volgende par. 5-7 genoemde regels gelden om aanspraak te kunnen maken op de vrijwaringsrechten.
(5) Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op vrijwaringsrechten binnen 12 maanden na de overdracht van risico's. Vrijwaringsrechten vervallen bij onjuiste behandeling, foutieve montage en mechanische beschadiging (uitoefenen van kracht op het toestel).
(6) In het geval van defecten aan de goederen heeft de koper recht op additionele service in de vorm van reparatie, of heeft recht op levering van goederen zonder defecten. Als deze additionele service niet geleverd wordt heeft de koper het recht de aankoopprijs te verlagen of zich aan het contract te onttrekken.
(7) Onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de vrijwaringsrechten van de koper.

 

§ 10 AANSPRAKELIJKHEID

(1) In het val van opzettelijke of grove nalatigheid van onze kant of van die van onze vertegenwoordigers of tussenpersonen voldoen wij aan de wettelijke voorschriften; ditzelfde geldt bij schending door schuld van belangrijke plichten uit hoofde van het contract. Voor zover er geen sprake is van opzettelijke schending van de overeenkomst is onze verantwoordelijkheid met betrekking tot schade beperkt tot schade zoals die kan worden voorzien en zich normaal voordoet.
(2) De aansprakelijkheid uit hoofde van schending van leven, lichaam of gezondheid door schuld, evenals aansprakelijkheid uit hoofde van de wettelijke productaansprakelijkheid blijven onaangetast.
(3) Voor zover hiervoor niet uitdrukkelijk anders geregeld is onze aansprakelijkheid uitgesloten.

 

§ 11 TOEPASSELIJK RECHT, RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

(1) Alle zaken waarop deze verkoopvoorwaarden betrekking hebben vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het UN-kooprecht.
(2) Plaats van uitvoering voor de levering en additionele service, evenals exclusieve rechterlijke bevoegdheid voor alle geschillen uit of in samenhang met deze overeenkomst is Augsburg, Duitsland.
(3) In geval van afwijkingen tussen de voorschriften in de Duitse versie en de Engelse versie gelden de voorschriften zoals vermeld in de Duitse versie.